Het Jachtbedrijf is het meest actief van 15 oktober tot en met 31 december. Aan het slot van het jaar wordt de wildstand op peil gehouden. De jacht en het eten van wild vormt een klein gedeelte van de reeks van activiteiten die tot het jachtbedrijf behoren.

Het jachtbedrijf in Nederland houdt zich bezig met wildbeheer op basis van één van de modernste jachtwetten in Europa. De eisen die aan jagers worden gesteld zijn pittig. Eén van de onderdelen van de jachtwet is dat de jager niet alleen verplicht is om de wildstand op peil te houden maar ook dat hij schade door wild aan bos en landbouw dient te voorkomen en te bestrijden.

De 1000 jachtopzichters die in het jachtbedrijf werkzaam zijn houden toezicht op ruim 700.000 ha. Daarmee is het jachtbedrijf de grootste terrein beherende organisatie in ons land, naast de landbouw. Naast controle op stroperij wordt door de jachtopzichters, die over opsporingsbevoegdheid beschikken, controle uitgeoefend op allerlei milieu- en natuurinbreuken.

Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging zijn door heel Nederland wildbeheereenheden (WBE) opgericht. Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders. Hun verantwoording is het planmatig wildbeheer in een gebied van 3000 à 5000 ha.

 

Meerwaarde jachtbedrijf
Een belangrijke taak binnen de WBE's is het verbeteren van de leefomgeving van het wild. Door de invloed van mensen zijn grote delen van Nederland erg wildonvriendelijk geworden.

WBE’s maken het voor het wild leefbaar door de volgende maatregelen:
- het onderhouden en aanleggen van houtwallen
- het inplanten van zogenaamde overhoeken, stukken van het terrein waar de boer niet met zijn moderne machine kan werken
- het aanleggen van wildakkers, waar zowel voedsel als dekking voor het wild aanwezig is
- het bemiddelen en adviseren bij het braakleggen van landbouwgronden ten gunste van het wild
- het aanleggen en onderhouden van kleine poelen en plassen ten behoeve van broedgelegenheid en rust voor het waterwild.
- het plaatsen van wildspiegels, om aanrijdingen met wild te voorkomen
- wildredders aan agrariërs ter beschikking stellen om maaiverliezen te voorkomen
- het plaatsen van wildtrappen waarmee te water geraakt wild de steile kant van een kanaal kan beklimmen

 

Oogst
Als beloning voor het werk dat de jager doet, mag hij binnen het wildbeheerplan van de WBE het wild oogsten, mits dat gebeurt zonder de soort en het leefgebied aan te tasten.